Курсова робота з кримінального процесу

Курсова робота з кримінально-процесуального права у своєму складі обов’язково посилання на кримінальний кодекс і тим самим об’єднує 
 в собі юридичні дисципліни. Дипломна робота з кримінального права, має складний план, котрий розбитий на розділи з підрозділами. Всі кваліфікаційні роботи, мають структурний план, також й курсова робота по кримінальному праву. 
Нижче приклад курсової роботи по кримінальному процесу на тему: поняття та види кримінально-процесуальних рішення, котру можна замовити на сайті «Легко в учебе».
  
 
ЗМІСТ

 
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ

1.1 Поняття та сутність кримінально-процесуальних рішень

1.2 Система кримінально – процесуальних рішень

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНО – ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ

2.1 Клопотання слідчого, прокурора

2.2 Постанова прокурора

2.3 Ухвала суду, слідчого судді

2.4 Вирок суду

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Актуальність курсової роботи…. 
Мета курсової роботи полягає у вивченні наявних у науці основних положень та окремих видів кримінально процесуальних рішень.
Завдання:
схарактеризувати правову природу кримінально-процесуальних рішень; 
досліджено процесуальну характеристику окремих видів кримінально-процесуальних рішень.
Об'єктом дослідження є кримінально-процесуальні рішення.
Предметом дослідження є нормативно-правові акти, в яких закріплені основні положення та вимоги до кримінально-процесуальних рішень.
Методи дослідження. Методологічна основа дослідження представлена такими методами: діалектичним методом пізнання розвитку уявлень про кримінально-процесуальні рішення; системно-структурним, що дало можливість визначити місце і роль кримінально-процесуальних рішень в системі кримінально-процесуального законодавства; формально-догматичним, за допомогою якого здійснено тлумачення окремих понять, термінів. 
При написанні курсової роботи було використано загальнонауковий метод — метод аналізу, суть якого полягає в роз`єднанні цілого на складові елементи. Зокрема, логічний метод використано під час дослідження аналітичних матеріалів, концепцій, точок зору авторів з окремих питань, які є предметом дослідження.
Інформаційною базою стали законодавчі та нормативно-правові акти України, вітчизняні та періодичні видання, наукова література, інформаційні ресурси мережі Інтернет.
Структура. Курсова робота складається зі вступу; двох розділів; висновки; список використаної літератури (50 найменувань), загальний обсяг курсової роботи становить 32 сторінок.