Курсова робота з теорії держави та права


 Теорія держави та права, основа юридичних наук, розкриває всі поняття, характеристики, принципи функції. На її основі пишуть курсову роботу з цивільного права, соціального, трудового й навіть міжнародного права. На цей предмет посилаються коли виконують магістерські дисертації із кримінального права та процесу, фінансового права.

Взагалі теорія держави та права тісно пов'язана не тільки з правовими науками, а і з соціологією, економікою, фінансами, філософією, історією. Нижче приклад, курсова робота з теорії держави та права на тему: «Форма держави».

 

 ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ1. ПОНЯТТЯ ФОРМИ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ СТРУКТУРНІ ЧАСТИНИ

РОЗДІЛ 2. ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА РІЗНОВИДИ

РОЗДІЛ 3.ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ: ПОНЯТТЯ ТА РІЗНОВИДИ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 
Актуальність теми… 

Для написання курсової роботи було використано навчальна та методична література: роботи таких авторів, як О. Зайчук, В. Котюк, С. Серьогіна, О. Скакун, В. Протасова, та інші, які розглядали у своїх працях форми держави.

Мета і завдання курсової роботи. Мета курсового дослідження полягає в тому, щоб на підставі комплексного аналізу наукової юридичної літератури, присвяченої розгляду темі форми держави, з’ясувати основні питання що стосуються характеристики та її елементів. Розгляд ознак і критерій.

Для досягнення зазначеної мети були вирішенні такі основні завдання

схарактеризовано поняття форми держави та її структурні частини;

визначено форма правління: поняття та різновиди;

розкрито форма державного устрою: поняття та різновиди.

Об'єктом дослідження виступає форми держави та її складові елементи. 

Предметом дослідження є наукові джерела, в яких викладені теоретичні обґрунтування сучасних підходів щодо визначення поняття та елементів форми держави. 

При підготовці та написанні цієї роботи використовувалися різні методи дослідження. Головним серед них є у цій сфері був діалектичний метод пізнання. При дослідженні форми держави діалектичний метод використовувався в одному із перших його значень – як «мистецтво класифікації понять, розподіл речей на роди та види». При тлумаченні понять застосовувався формально-логічний метод. Крім того, було використано системний, історичний, порівняльний та інші методи пізнання. 

Структура. Курсова робота складається зі вступу; трьох розділів; висновки; список використаних джерел (30 найменувань), загальний обсяг курсової роботи становить 31 сторінка.