Приклад курсової роботи

Курсова робота один із видів робіт, котрі студенти виконують під час навчального процесу.Замовити курсову роботу з міжнародних відносин, можна на сайті «Легко в учебе».  Робота буде виконана якісно, з врахуванням вимог. 

Нижче наведений приклад курсової роботи на тему: «Сучасна імміграційна політика розвинутих країн».

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

1.1. Тлумачення поняття «імміграція» та « імміграційна політика»

1.2. Історія розвитку імміграції

1.3. Регулювання імміграційної політики

РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРИКЛАДІ РОЗВИНУТИХ КРАЇН

2.1. Перспективи розвитку імміграційної політики США

2.2. Основні закономірності імміграції в Австралії

2.3. Стабільність імміграційної політики в Німеччині

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИСУЧАСНИХ СИСТЕМ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУП
 
 
Актуальність:Імміграція – діяльність, яка не є чимось новим, надприроднім. В ході технічно-наукового перевороту, сучасне суспільство все більше прагне задовольняти власні потреби, покращувати умови свого існування. Але ми розуміємо, що в частих випадках дані бажання не можливо здійснити в рідній державі. Тому люди в пошуках «золотих гір», навіть того не бажаючи, іммігрують за кордон. 
Таким чином, відбувається трудомісткий процес формування імміграційної політики країни, яка приймає громадян з інших держав. Адже зростає неабияка потреба в правовому, соціальному, економічному регулюванні. 
Всі ми різні, різних національностей, культур та принципів. Держава повинна забезпечити комфортні умови як для іммігрантів, так й тим більше для корінного населення, задля стабільної стійкості.
Перед імміграційною політикою сучасної держави стоїть складне завдання пошуку балансу інтересів, визначення оптимальних економічно і прийнятних політично норм імміграції. Проводячи цю політику, доводиться враховувати різне, а часто і прямо протилежне ставлення до міграції та її окремим потокам у різних суспільних груп і прошарків населення, які впливають на процес підготовки та прийняття відповідних політичних рішень.
У процесі формування і здійснення імміграційної політики відбувається протистояння різних тенденцій та інтересів. Це робить її механізми вкрай суперечливими, а часто призводить до несподіваних наслідків. Звідси виникає необхідність виявлення тих факторів, які лежать в основі прийняття політичних рішень в цій сфері. Тому, на нашу думку, дана тема курсової роботи являється актуальною.
Мета: дослідити особливості розвитку імміграційної політики на прикладі сучасних розвинутих країн.
Об’єкт: процеси імміграційної політики в США, Австралії, Німеччині.
Предмет: імміграційна політика.
Завдання:
˗         Розтлумачити поняття «імміграція» та «імміграційна політика»
˗         Дослідити історію становлення імміграційних процесів
˗         Дослідити імміграційну ситуацію в сучасних високо розвинутих країнах (на прикладі США, Австралії та Німеччини)
˗         Схарактеризувати проблематику та перспективні можливості сучасної імміграційної політики
Методи:аналіз-синтез, порівняння, структурування, абстрагування, систематизація, дослідження.
Інформаційна забезпеченість:за основну інформаційних джерел було взято Інтернет-ресурси, наукові статті, навчальні посібники, дисертації, монографії, архівні дані та іноземна література.
Структура: Курсова робота складається з титульного листа, вступу, 3 розділів (6 підрозділів), висновків, списку використаної літератури. Основний текст розміщений на 36 сторінках. Список використаних джерел налічує 17 найменувань.